Wisetrans - Kasutustingimused

Kasutustingimused

I ÜLDSÄTTED

1.1.Käesoleva Veebilehe Kasutustingimused kehtivad wisetrans.ee veebilehe keskkonna kasutamisel.

1.2. Veebileht wisetrans.ee on loodud eesmärgiga veoste vedamiseks luua võimalus hangete kuulutamiseks ja pakkumiste tegemiseks. Kõik Hankija ja Hanke võitja vahel sõlmitud lepingud teenuse osutamiseks sõlmitakse osapoolte vahel ja wisetrans.ee ei osale nende lepingute koostamisel ega täitmisel.

1.3. Veebileht wisetrans.ee ei vastuta tehtavate tehingute õiguspärasuse, veebilehel avaldatud informatsiooni õigsuse ja täpsuse eest, kui teeb endast sõltuva, et avaldatud info oleks õige.

1.4. Registreerudes wisetrans.ee veebilehe kasutajaks Te kinnitate, et olete tutvunud, aru saanud ja nõustute Kasutustingimustega ning kohustute Kasutustingimusi täitma.

1.5.Veebilehe omanikul on õigus Kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, millest teavitame Teid Kasutustingimuste muutmisest Veebilehe kaudu vähemalt 1( üks) kuu enne muudatuse jõustumist, va juhul kui muudame Kasutustingimusi ainult tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.

1.5. Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Veebilehe wisetrans.ee kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, mille ebaõnnestumisel Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas.

II MÕISTED

Kasutustingimusedon käesolevad Veebilehe wisetrans.ee kasutustingimused, millised reguleerivad õigussuhteid vaid veebilehe wisetrans.ee kasutamisel;

Kasutajakonto -veebilehe wisetrans.ee kasutajaks registreeritud isiku kasutajakonto ja parool;

Kasutaja– isik, kes omab veebilehe wisetrans.ee kasutajakontot;

Hange-ostusoov teenuse ostmiseks läbi wisetrans.ee;

Hankija- Kasutaja, kes on veebilehele wisetrans.ee lisanud hanke;

Pakkuja- Kasutaja, kes on veebilehewisetrans.ee keskkonnas olevale hankele teinud pakkumise;

Hanke võitja- Kasutaja, kes on Hankija poolt nimetatud võitjaks.

Hanke ebaõnnestumine-olukord, kusHankija ja Pakkuja ei ole saavutanud kokkulepet ning Pakkuja ei osuta Hankes nimetatud teenust.

III NÕUDED VEEBILEHE KASUTAJALE

3.1. Veebilehe kasutamise turvalisuse eest vastutab Kasutaja. Kasutaja peab tagama oma seadme kaitstuse, so kasutama turvalist internetiühendust ning uuemaid turvalisi ja stabiilseid tarkvaralahendusi, sh viiruse-ja pahavaratõrjet.

3.2.Veebilehe kasutamine on lubatud vaid Hangete kuulutamiseks ja pakkumiste tegemiseks veose vedaja leidmiseks. Muul eesmärgil veebilehe kasutamine on lubamatu, sh enda ja kolmandate isikute reklaamimine.

3.3. Veebilehel olevate andmete ja materjalide kopeerimine, edastamine, kahjustamine ja hävitamine ei ole lubatud.

3.4.Veebilehele ei ole lubatud juurdepääsu tekitamine isikutele, kellel puudub Kasutajakonto.

3.5.Veebilehel edastatavad andmed ja informatsioon peavad olema tõesed, ei tohi olla vastuolus kehtivate õigusaktidega.

IV VEEBILEHE WISETRANS.EE ÕIGUSED

4.1. Veebilehe wisetrans.ee omanikul on õigus kontrollida, et veebikeskkonna kasutamisel järgitakse Kasutustingimusi.

4.2. Õigus nõuda Kasutajakonto loomisel isiku autentimist.

4.3.Õigus seaduses sätestatud korras ja teenuse osutamise eesmärgil töödelda isikuandmeid.

4.4.Õigus küsida tasu Hanke võitjalt vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

4.5. Õigus edastada Hanke võitjale Hankija andmed.

4.6.Õigus piirata ligipääsu veebilehele, kui ilmnevad seaduse ja Kasutustingimustega vastuolus olevad käitumisaktid ja/ või rikkumised.

V KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Kasutajakonto loomisel esitab Kasutaja järgmised andmed: ees-ja perekonnanimi, telefoni number, e-post ning loob parooli.

5.2. Hanke võitja on kohustatud tasuma teenustasu eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Arve tasumine toimub 1 päeva jooksul peale selle väljastamist.

5.3. Arve tasumise järgselt tehakse Hanke võitjale koheselt nähtavaks Hankija andmed.

5.4. Hanke ebaõnnestumisel ei ole Hanke võitjal õigus teenustasu tagasi nõuda.

VI HANKE EBAÕNNESTUMINE

6.1. Hange loetakse ebaõnnestunuks, kui Hankija ja Hanke võitja ei saavutanud kokkulepet lepingu sõlmimiseks.

6.2. Hankija on Hanke võitja pakkumise tagasi lükanud.

VII VASTUTUS

7.1. Kasutaja vastutab tema poolt edastatavate andmete õigsuse eest ja nende vastavuse eest Kasutustingimuste ja seaduses sätestatuga.

7.2. Kasutaja vastutab kahjude eest, millised tekitatud talle või kolmandatele isikutele seoses Kasutustingimuste rikkumisega.

7.3. Wisetrans.ee vastutab Kasutustingimustes nimetatud kohustuste täitmise eest.

7.4. Wisetrans.ee ei vastuta häiretest teenuse osutamisel, mille eelduseks on toimiv internetiühendus.

7.5.Wisetrans.ee ei vastuta temast mitteolenevatest põhjustest, sh kui kahju on tekitatud kolmandate isikute poolt.